Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego - Reżyseria Dźwięku (3-letnie studia pierwszego stopnia)

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy im. Feliksa Nowowiejskiego to nowoczesna uczelnia muzyczna kształcąca studentów na 4 wydziałach.

Egzamin jest dwuetapowy:

I etap:
a) kształcenie słuchu i harmonia:
- egzamin pisemny: dyktanda (pamięciowe, harmoniczne, trzygłosowe), korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii:
- egzamin ustny: czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.
b) wiadomości z fizyki i matematyki:
- egzamin pisemny: zadania z zakresu szkoły średniej ogólnokształcącej, program "nowej matury" z matematyki i fizyki na poziomie podstawowym;
- egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.
Egzamin obowiązuje kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z fizyki i matematyki według nowych zasad. W przypadku kandydatów z "nową maturą" wyniki egzaminu maturalnego z fizyki i matematyki (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) przeliczone zostaną zgodnie z regulaminem rekrutacji przyjętym w uczelni

II etap:
Kolokwium (ustne) z kierunku studiów: sprawdzenie przydatności kandydata do zawodu reżysera dźwięku, sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagraniach muzycznych.
Uwaga: kandydatów na reżyserię dźwięku obowiązują badania audiometryczne.

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia będą zwolnieni z części egzaminów wstępnych obejmujących wiedzę z zakresu "Historii muzyki, fizyki i matematyki" w przypadku zdawania tego przedmiotu w trybie "nowej matury". Ocena z przedmiotu zostanie przeliczona na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Szczegóły procedury rekrutacyjnej określi w takim wypadku kandydatowi wydziałowa komisja rekrutacyjna.
Dla kandydatów zamiejscowych Uczelnia może zarezerwować miejsca w Domu Studenta.

Kontakt: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Dział Nauczania, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
Tel.: 052-321-15-25, 052-321-05-82 wew. 28
E-mail: ts@amuz.bydgoszcz.pl
www.amuz.bydgoszcz.pl

Star icon
Produkty miesiąca
MIPRO MI 58 — cyfrowy system bezprzewodowy IEM
JBL PRX ONE - przenośny zestaw głośnikowy
Apogee Symphony Desktop - interfejs audio
Close icon
Poczekaj, czy zapisałeś się na nasz newsletter?
Zapisując się na nasz newsletter możesz otrzymać GRATIS wybrane e-wydanie jednego z naszych magazynó