Więcej...

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział powstał w 1954 roku jako jeden z pierwszych w świecie. W trybie 5letnim kształci się na nim reżyserów dźwięku. Do czwartego roku studia są unitarne, a następnie można wybrać jedną z dwóch specjalności: reżyserię muzyczną lub reżyserię dźwięku w filmie.

SPECJALNOŚCI (od IV roku)
- reżyseria muzyczna
- reżyseria dźwięku w filmie i telewizji

STUDIA
Trwają 5 lat. Program obejmuje 5 grup przedmiotów:
- główne - reżyseria muzyczna i reżyseria dźwięku w filmie
- kierunkowe - m.in. fonograficzna analiza partytury, realizacja muzyki elektronicznej, technika studyjna, solfeż barwy
- kierunkowe techniczne - m.in. akustyka, elektroakustyka, podstawy elektroniki, laboratorium
- muzyczne - m.in. czytanie partytur, historia form i stylów muzycznych, kształcenie słuchu, instrumentacja symfoniczna
- ogólnohumanistyczne - m.in. filozofia, estetyka, historia filmu, języki obce
Studenci odbywają wakacyjne praktyki zawodowe i praktykę dyplomową w instytucjach lub firmach zajmujących się nagraniami dźwiękowymi.
Absolwenci mogą pracować jako reżyserzy lub realizatorzy dźwięku w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, firmach nagraniowych, teatrach muzycznych, jako operatorzy dźwięku w filmie, ilustratorzy muzyczni.

KANDYDACI
Predyspozycje: poza ogólnymi uzdolnieniami muzycznymi i matematyczno-fizycznymi, wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, szybki refleks, podzielność uwagi, krytycyzm. Mile widziane (poza muzycznymi) zainteresowania filmem, teatrem, fonografiką. Nie jest wymagane świadectwo średniej szkoły muzycznej.
Kandydaci na pierwszy rok studiów powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału do dnia 29 maja następujące dokumenty: podanie zawierające życiorys, świadectwo dojrzałości, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania i nauki zawodu, 4 fotografie, nuty (jeśli kandydat nie ma własnego akompaniatora, a gra z towarzyszeniem fortepianu). Egzaminy odbywają się w drugiej dekadzie czerwca. Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu należy dokonać ustalonej wpłaty na konto Akademii Muzycznej i okazać dowód wpłaty. Tematy z egzaminów z poprzednich lat są do wglądu w Dziekanacie.

ZASADY egzaminów wstępnych:

- bez względu na to co zdawało się na maturze trzeba zdawać egzamin z wiadomości fizyczno-matematycznych, który ma charakter sprawdzianu. Na pewno łatwiej zdać ten egzamin będąc po maturze z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym
- egzamin z wiadomości humanistycznych nie jest egzaminem z języka polskiego, lecz - jak sama nazwa wskazuje - egzaminem ze świadomości i wiadomości dotyczących szeroko pojętej humanistyki (sztuka teatralna, filmowa, literatura, muzyka)
- oceny na świadectwie maturalnym nie przekładają się bezpośrednio na punktację egzaminów wstępnych, ale mogą być brane pod uwagę przez komisję Kolokwium z kierunku studiów
- nie jest wymagane świadectwo ukończenia średniej szkoły muzycznej, ale konieczna jest wiedza i umiejętności na poziomie takiej szkoły.

DOBRE RADY
Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy i obejmują:
• KOLOKWIUM Z KIERUNKU STUDIÓW.
Egzamin ustny: obejmuje sprawdzenie przydatności kandydata do zawodu reżysera dźwięku, sprawdzenie ogólnej wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagraniach muzycznych, historii kultury.
• WIADOMOŚCI FIZYCZNO-MATEMATYCZNE
Egzamin pisemny: 5 do 6 zadań zakres średniej szkoły ogólnokształcącej, klas nie matematyczno-fizycznych.
Egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji i określenie dziedziny, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.
• KSZTALCENIE SŁUCHU I HARMONIA
Egzamin pisemny: dyktando pamięciowe, dyktando harmoniczne, dyktando 3 głosowe, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii.
Egzamin ustny: czytanie nut głosem, określanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.
• INSTRUMENT
Praktyczny egzamin polegający na zaprezentowaniu przygotowanego programu na wybranym instrumencie (uzgodnionym z Dziekanatem).
• WIADOMOŚCI HUMANISTYCZNE
Egzamin pisemny: do wyboru jeden z kilku tematów obejmujących wiedzę z dziedzin: muzyki, literatury, sztuki, życia kulturalnego, z uwzględnieniem podłoża historycznego.

KURS PRZYGOTOWAWCZY
Wydział Reżyserii wspólnie z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki organizuje w gmachu Akademii Muzycznej im. F. Chopina kurs przygotowawczy z matematyki i fizyki, kształcenia słuchu, harmonii, historii muzyki i form muzycznych.

KONTAKT
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Centrala: tel (022) 827-72-41, fax 827-83-06
Filia w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok
Centrala: tel. (085) 742-15-07, fax: 742-85-08
www.chopin.edu.pl